Đại học chính quy

admin gửi vào T5, 11/09/2017 - 16:34
  DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017, ĐỢT BỔ SUNG [1] [1] http://old.qnu.edu.vn/sites/default/files/filepdf/ds%20trung%20tuyen%20bo%20sung.pdf
admin gửi vào T5, 11/09/2017 - 09:41
  Download mẫu phiếu tại đây [1] [1] http://old.qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/Mau%201%20Phieu%20dang%20ky%20xet%20tuyen%20lien%20thong%20moi.doc
admin gửi vào T4, 09/20/2017 - 07:58
  Mẫu 1 - Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông [1] [1] http://old.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%201%20Phieu%20dang%20ky%20xet%20tuyen%20lien%20thong%20moi.doc
admin gửi vào T3, 09/12/2017 - 10:03
  - *Thông báo số 1*: Tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức chính quy [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-s%E1%BB%91-1-tuy%E1%BB%83n-sinh-li%C3%AAn-th%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%99-cao-%C4%91%E1%BA%B3ng-v%E1%BB%9Bi-tr%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%99-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-h%C3%ACnh-th%E1%BB%A9c-ch%C3%ADnh

Trang