ENGLISH

Đề cương ôn tập

admin gửi vào T3, 03/29/2016 - 14:46
.... I. Đề cương ôn tập môn Ngoại ngữ  1. Tiếng Anh [1]  2. Tiếng Pháp [2]  [1] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Ti%C3%A9ng%20Anh%20kh%C3%B4ng%20chuy%C3%AAn.doc [2] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Ti%E1%BA%BFng%20Ph%C3%A1p%20%28CN%20NNA%29.doc