ENGLISH

Quy chế, Quy định

admin gửi vào T4, 03/15/2017 - 09:39
*Bộ tiêu chuẩn AUN* [1] [1] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Guide%20to%20AUN-QA%20Assessment%20at%20Programme%20Level%20Version%203_2015.pdf
admin gửi vào T2, 04/04/2016 - 11:39
*TT* *Tên Quy chế/Quy định* *Ban hành kèm theo Thông tư/Quyết định số*