ENGLISH

admin gửi vào T2, 03/06/2017 - 16:11
*Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 17 (và một số học viên của khóa 13, 14, 15, 16)* [1] *Mẫu Giấy ủy quyền* [2] ** [1] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/DS%20hv%20duoc%20cong%20nhan%20TN%20v%C3%A0%20cap%20bang%20Ths%20k17.pdf [2] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Mau%20Giay%20uy%20quyen%20nhan%20bang%20Ths_0.pdf
admin gửi vào T6, 03/03/2017 - 16:22
*Khóa 10 (2007-2010) [1]* *Khóa 11 (2008-2011)* [2] *Khóa 12 (2009-2011)* [3] *Khóa 13 (2010-2012)* [4] *Khóa 14 (2011-2013)* [5] *Khóa 15 (2012-2014)* [6] *Khóa 16 (2013-2015)* [7]       [1] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa_10%20%282007-2010%29.pdf [2] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa_11%20%282008-2011%29.pdf [3] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa_12%20%282009-2011%29.pdf [4] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Khoa%2013%20%282010-2012%29.pdf [5] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20Kh%3Da%2014%20%282011-2013%29.pdf [6] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20kh%3Da%2015%20%282012-2014%29.pdf [7] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/C_p%20b_ng%20kh%3Da%2016%20%282013-2015%29.pdf
admin gửi vào T3, 11/01/2016 - 08:25
Theo từng chuyên ngành: 1.  Đại số và Lý thuyết số [1] 2. Toán Giải tích [2] [1] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/%C4%90S%26LTS.pdf [2] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/TGT_0.pdf

Trang