ENGLISH

Đào tạo thạc sĩ

*Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 17 (và một số học viên của khóa 13, 14, 15, 16)* [1] *Mẫu Giấy ủy quyền* [2] ** [1] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/DS%20hv%20duoc%20cong%20nhan%20TN%20v%C3%A0%20cap%20bang%20Ths%20k17.pdf [2] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Mau%20Giay%20uy%20quyen%20nhan%20bang%20Ths_0.pdf