ENGLISH

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Phụng (khóa 1, CN Toán Giải tích)

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRẦN ĐÌNH PHỤNG
1. Chuyên ngành: Toán Giải tích
2. Mã số: 62.46.01.02
3. Khóa: 1 (2014-2017)
4. Tên đề tài luận án: MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN CHO TOÁN TỬ ĐẠO HÀM TRÊN THANG THỜI GIAN VÀ ÁP DỤNG
5. Tập thể hướng dẫn: 
- Người hướng dẫn thứ nhất: PGS.TS. Đinh Thanh Đức - Trường Đại học Quy Nhơn;
- Người hướng dẫn thứ hai: GS.TSKH. Vũ Kim Tuấn - Trường Đại học West Georgia, Hoa Kỳ
6. Toàn văn luận án: File đính kèm
7. Tóm tắt luận án:
- Tiếng Việt: File đính kèm
- Tiếng Anh: File đính kèm
8. Những đóng góp mới của luận án
- Tiếng Việt: File đính kèm
- Tiếng Anh: File đính kèm
9. Ngày bảo vệ cấp Trường:  08/7/2017.
10. Kết quả bảo vệ luận án: 07/07 thành viên Hội đồng tán thành luận án, đề nghị công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ cho NCS.