ENGLISH

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Đại (khóa 1, CN Toán Giải tích)

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN VĂN ĐẠI
1. Chuyên ngành: Toán Giải tích
2. Mã số: 62.46.01.02
3. Khóa: 1 (2014-2017)
4. Tên đề tài luận án: CÁC HÀM (.,W)-CHỈNH HÌNH VÀ ÁP DỤNG
5. Người hướng dẫn: PGS.TS. Thái Thuần Quang - Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn
6. Toàn văn luận án: File đính kèm
7. Tóm tắt luận án:
- Tiếng Việt: File đính kèm
- Tiếng Anh: File đính kèm
8. Những đóng góp mới của luận án
- Tiếng Việt: File đính kèm
- Tiếng Anh: File đính kèm
9. Ngày bảo vệ cấp Trường: 21/4/2017
10. Kết quả bảo vệ luận án: 07/07 thành viên Hội đồng đánh giá luận án tán thành luận án, đề nghị Hiệu trưởng công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS.