ENGLISH

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Khắc Tín (Khóa 1, CN Đại số và Lý thuyết số)

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN KHẮC TÍN
1. Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
2. Mã số: 62.46.01.04
3. Khóa: 1 (2014-2017)
4. Tên đề tài luận án: BÀI TOÁN HIT ĐỐI VỚI ĐẠI SỐ ĐA THỨC NĂM BIẾN VÀ ỨNG DỤNG
5. Người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Sum - Trường Đại học Quy Nhơn
6. Toàn văn luận án: File đính kèm
7. Tóm tắt luận án:
- Tiếng Việt: File đính kèm
- Tiếng Anh: File đính kèm
8. Những đóng góp mới của luận án
- Tiếng Việt: File đính kèm
- Tiếng Anh: File đính kèm
9. Ngày bảo vệ cấp Trường:  15/7/2017.
10. Kết quả bảo vệ luận án: 07/07 thành viên Hội đồng tán thành luận án, đề nghị công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ cho NCS. .