ENGLISH

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS LIÊN VƯƠNG LÂM (KHÓA 2, CN TOÁN GIẢI TÍCH)

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS LIÊN VƯƠNG LÂM
1. Chuyên ngành: Toán Giải tích
2. Mã số: 62.46.01.02
3. Khóa: 2 (2015-2018)
4. Tên đề tài luận án: THÁC TRIỂN PHÂN HÌNH CỦA MỘT SỐ LỚP HÀM PHÂN HÌNH YẾU
5. Người hướng dẫn: PGS.TS. Thái Thuần Quang - Trường Đại học Quy Nhơn
6. Toàn văn luận án: File đính kèm
7. Tóm tắt luận án:
- Tiếng Việt: File đính kèm
- Tiếng Anh: File đính kèm
8. Những đóng góp mới của luận án
- Tiếng Việt: File đính kèm
- Tiếng Anh: File đính kèm
9. Ngày bảo vệ cấp Trường (dự kiến):  27/01/2018.
10. Kết quả bảo vệ luận án: Cập nhật sau.