ENGLISH

Thông báo tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ cấp độ 3/6, Kỳ thi thứ 1-Năm 2016

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

   CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lậpTự do – Hạnh phúc

         Số: 936/TB-ĐHQN                                                                                  Bình Định, ngày 24 tháng 3 năm 2016

                                      

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ

cấp độ 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Kỳ thi thứ 1 - Năm 2016

 

Thực hiện Thông số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Quy Nhơn thông báo tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ cấp độ 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với các nội dung sau:

I. Đối tượng dự thi quyền lợi của người dự thi

1.Đối tượng dự thi: Học viên cao học, sinh viên của Trường Đại học Quy Nhơn những người nhu cầu.

2.Quyền lợi của người dự thi: Thí sinh đạt kết quả theo quy định được cấp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ cấp độ 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đây điều kiện để bảo vệ luận văn thạc , xét tốt nghiệp cấp bằng thạc ; xét tuyển nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sinh viên thí sinh tự do thi đạt kết quả theo quy định nếu dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc tại Trường Đại học Quy Nhơn được miễn thi môn ngoại ngữ.

II. Các môn thi thời gian thi

- Bài thi Nói:              Thời gian: 10-12 phút;

- Bài thi Nghe hiểu:    Thời gian: 35 phút;

- Bài thi Đọc Viết: Thời gian: 90 phút.

III. Kế hoạch ôn tập

1.Đăng ôn tập: Thí sinh đăng tham gia lớp ôn tập nộp lệ phí ôn tập tại Phòng Kế hoạch-Tài chính nhận Thẻ ôn tập tại Phòng Đào tạo sau đại học từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 07/4/2016.

2.Thời gian ôn tập: Từ ngày 09/4/2016 đến ngày 12/5/2016 (học vào các buổi tối trong tuần).

3.Tổ chức lớp học: Khoảng 30 học viên/lớp học.

4. Thời lượng ôn tập: Ôn tậpgồm4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết): 60 tiết (4 tín chỉ) hoặc 90 tiết (6 tín chỉ). Thí sinh tham gia lớp học chỉ được đăng ôn tập lớp 60 tiết hoặc lớp 90 tiết.

IV. Hồ đăng dự thi, địa điểm tổ chức kỳ thi thời gian tổ chức thi

1. Hồ đăng dự thi: Thí sinh đăng dự thi phải nộp hồ , bao gồm:

    - Đơn xin dự thi: Theo mẫu quy định của Trường Đại học Quy Nhơn, tải về từ Website: www.qnu.edu.vn;

  - 02 ảnh 4x6cm (ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau ảnh);

  - 01 phong dán tem ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ.

2. Thời gian nhận hồ : Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 29/4/2016.

3.Địa điểm nộp hồ : Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (0563) 518.070.

4.Thời gian tổ chức thi: Dự kiến ngày 14-15/5/2016 (thứ Bảy Chủ Nhật).

5. Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Quy Nhơn.

6.Danh sách thí sinh dự thi, Phòng thi, Lịch thi: Thí sinh xem trên Website: www.qnu.edu.vn sau ngày 05/5/2016.

V. Lệ phí ôn tập dự thi

1.Lệ phí ôn tập: 285.000đ/ 1 tín chỉ.

2.Lệ phí thi

- Bài thi Nói:                          125.000đ/thí sinh;

- Bài thi Nghe hiểu:                125.000đ/thí sinh;

- Bài thi Đọc Viết:             250.000đ/thí sinh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo sau đại học (P.46-Nhà 15 tầng) Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (056) 3518 070; Fax: (056) 3846 089

Email: psdh@qnu.edu.vn ;  Website: http://www.qnu.edu.vn  

              

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Phó HT (để phối hợp t/h);

- Học viên cao học của Trường;

- Các đơn vị liên quan (phối hợp t/h);

- Website Trường;

- Lưu: VT, ĐTSĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã  đóng dấu)

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

 
File pdf của Thông báo  thể tải về tại đây.
Đơn đăng  dự thi tải về tại đây.