ENGLISH

Kế hoạch đào tạo toàn khóa của cao học khóa 18

  

TT

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 SỐ

 

   

1

Đại số   thuyết số

60.46.01.04

2

Toán Giải tích

60.46.01.02

3

Phương pháp Toán  cấp

60.46.01.13

4

Hóa  thuyết  Hóa 

60.44.01.19

5

Kế toán

60.34.03.01

6

Khoa học máy tính

60.48.01.01

7

Kỹ thuật điện

60.52.02.02

8

Lịch sử Việt Nam

60.22.03.13

9

Ngôn ngữ Anh

60.22.02.01

10

Ngôn ngữ học

60.22.02.40

11

Quản  giáo dục

60.14.01.14

12

Sinh học thực nghiệm

60.42.01.14

13

Văn học Việt Nam

60.22.01.21