ENGLISH

Danh sách Nghiên cứu sinh (các khóa 1,2,3)

TT

Họ tên 

Nghiên cứu sinh

Giới

tính

Đơn vị công tác

Thời gian đào tạo
(từ tháng/năm - đến tháng/năm)

Chuyên ngành

1

Phạm Thị Kim

Minh

Nữ

 

01/2014-01/2017

Đại số   thuyết số

2

Nguyễn Khắc

Tín

Nam

Trường ĐH
phạm Kỹ thuật Tp. HCM

01/2014-01/2017

Đại số   thuyết số

3

Nguyễn Văn

Đại

Nam

Khoa Toán
(Trường ĐHQN)

01/2014-01/2017

Toán giải tích

4

Trần Đình

Phụng

Nam

 

01/2014-01/2017

Toán giải tích

5

Thị Hòa

Bình

Nữ

Trường Cao đẳng phạm Tây

01/2015-01/2018

Đại số   thuyết số

6

Đặng

Phúc

Nam

Trường ĐH
Thủy Lợi sở 2, Tp. HCM

01/2015-01/2018

Đại số   thuyết số

7

Thị Bích

Khuê

Nữ

Trường Đại học Tài chính-Marketing
Tp. HCM

01/2015-01/2018

Toán giải tích

8

Liên Vương

Lâm

Nam

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

01/2015-01/2018

Toán giải tích

9

Dương Thanh

Vỹ

Nam

Khoa Toán
(Trường ĐHQN)

01/2015-01/2019

Toán giải tích

10

Đào Ngọc

Hân

Nữ

Khoa GDTH&MN
(Trường ĐHQN)

12/2015-12/2019

Toán giải tích

11

Lưu Thị

Hiệp

Nữ

 

12/2015-12/2019

Toán giải tích

12

Nguyễn Ngọc

Huề

Nam

Khoa Khoa học tự nhiên Công nghệ (Trường Đại học Tây Nguyên)

12/2015-12/2019

Toán giải tích

13

Dương Quốc

Huy

Nam

Khoa Khoa học tự nhiên Công nghệ (Trường Đại học Tây Nguyên)

12/2015-12/2019

Toán giải tích