ENGLISH

Chức năng và nhiệm vụ

I. Chức năng

Phòng Đào tạo sau đại học chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức quản đào tạo sau đại học.

II. Nhiệm vụ

- Xây dựng mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển ngành nghề, quy đào tạo sau đại học.

- Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện quy chế, quy định đào tạo sau đại học các văn bản liên quan đến đào tạo sau đại học.

- Phối hợp với các khoa xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học; tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo.

- Xây dựng, tổ chức triển khai và quản lý quá trình đào tạo: Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa, kế hoạch năm học và học kỳ, tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch.

- Tổ chức thực hiện tuyển sinh sau đại học: Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng sau đại học, các lớp bổ sung kiến thức, các lớp ôn tập phục vụ tuyển sinh sau đại học; các lớp ôn tập và thi đánh giá trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 dành cho Việt Nam (tương đương cấp độ B, khung Châu Âu). Tổ chức thi kết thúc học phần các lớp cao học.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ, Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ. Chuẩn bị các thủ tục và tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về những thay đổi trong quá trình đào tạo của học viên; khen thưởng và kỷ luật học viên theo đúng quy định.

- Quản lý lý lịch khoa học của giảng viên tham gia đào tạo sau đại học. Quản lý hồ sơ học viên, quản lý học tập và nghiên cứu của học viên.

- Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về kết quả đào tạo sau đại học và thông tin đào tạo sau đại học: quản lý điểm, kết quả học tập của học viên, cấp bảng điểm, cấp chứng nhận kết quả học tập.

- Quản lý và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ: bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ B1, chứng chỉ bổ sung kiến thức...

- Lập hợp đồng giảng dạy và hướng dẫn khoa học của giảng viên; thống kê và tính toán giờ dạy sau đại học, hướng dẫn khoa học của giảng viên.

- Hợp tác đào tạo sau đại học với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Phối hợp với các cơ sở đào tạo tham gia quản lý học viên các lớp liên kết đào tạo tại trường.

- Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo; công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Trường về các nội dung liên quan đến đào tạo sau đại học theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.