ENGLISH

Cơ cấu tổ chức

 

TRƯỞNG PHÒNG

TS. KIM CHUNG

Email: lekimchung@qnu.edu.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. CÔNG TRÌNH

Email: lecongtrinh@qnu.edu.vn

 

CHUYÊN VIÊN

THS. NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Email: nguyenthithanhtam@qnu.edu.vn

CHUYÊN VIÊN

THS. TRẦN QUỐC CƯỜNG

Email: tranquoccuong@qnu.edu.vn

 

CHUYÊN VIÊN

CN. TRƯƠNG THỊ NGỌC

Email: truongthingoc@qnu.edu.vn