ENGLISH

Các chuyên ngành đào tạo

Hiện tại Trường Đại học Quy Nhơn đang đào tạo 02 chuyên ngành trình độ tiến 17 chuyên ngành trình độ thạc , cụ thể như sau:

TT

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 SỐ

I

TIẾN 

 

1

Đại số   thuyết số

62.46.01.04

2

Toán Giải tích

62.46.01.02

II

THẠC 

 

1

Đại số   thuyết số

60.46.01.04

2

Toán Giải tích

60.46.01.02

3

Phương pháp Toán  cấp

60.46.01.13

4

Địa tự nhiên

60.44.02.17

5

Hóa  thuyết  Hóa 

60.44.01.19

6

Hóa

60.44.01.13

7

Kế toán

60.34.03.01

8

Khoa học máy tính

60.48.01.01

9

Kỹ thuật điện

60.52.02.02

10

Kỹ thuật viễn thông

60.52.02.08

11

Lịch sử Việt Nam

60.22.03.13

12

Ngôn ngữ Anh

60.22.02.01

13

Ngôn ngữ học

60.22.02.40

14

Quản  giáo dục

60.14.01.14

15

Sinh học thực nghiệm

60.42.01.14

16

Văn học Việt Nam

60.22.01.21

17

Vật chất rắn

60.44.01.04