ENGLISH

Biểu mẫu

admin gửi vào T4, 06/07/2017 - 08:23
Download tại đây. [1] [1] http://old.qnu.edu.vn/pdtsaudaihoc/sites/default/files/Mau%20bi%20De%20va%20Dap%20an.doc
admin gửi vào T5, 03/09/2017 - 16:37
1. Hướng dẫn Quy trình phản biện độc lập LATS [1] 2. Mẫu Nhận xét LATS dành cho phản biện độc lập [2] [1] /sites/default/files/HD2-Quy%20tr%C3%ACnh%20Ph%E1%BA%A3n%20bi%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BB%99c%20l%E1%BA%ADp_0.doc [2] /sites/default/files/M%E1%BA%ABu_Nh%E1%BA%ADn%20x%C3%A9t%20%20Ph%E1%BA%A3n%20bi%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BB%99c%20l%E1%BA%ADp_LATS_0.doc
admin gửi vào T5, 10/20/2016 - 09:05
1. Giấy xác nhận đang là học viên [1] [1] /sites/default/files/M%E1%BA%ABu_Gi%E1%BA%A5y%20x%C3%A1c%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91ang%20l%C3%A0%20h%E1%BB%8Dc%20vi%C3%AAn.doc