Viện NCSP&KHGD

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM VÀ KHOA HỌC GIÁO DỤC

1. Thông tin chung

1.1. Thành lập

Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó đào tạo cử nhân sư phạm chiếm vị trí cốt lõi. Trường Đại học Quy Nhơn thuộc mạng lưới các trường/viện sư phạm trong cả nước. Viện Nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục trực thuộc Trường Đại học Quy Nhơn được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 2016 theo Quyết định số 1451/QĐ-ĐHQN của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong Trường; phục vụ cho sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung.

1.2. Tên và logo

- Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục

- Tên tiếng Anh: Institute of Pedagogical and Educational Science

- Tên viết tắt: QIPES

- Logo:

2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1. Chức năng

(1) Nghiên cứu sư phạm, khoa học giáo dục, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn;

(2) Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trong ngành giáo dục;

(3) Tư vấn sư phạm, giáo dục; cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ giáo dục;

(4) Là diễn đàn trao đổi thông tin về nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục;

(5) Hợp tác trong nước, quốc tế về nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục.

2.2. Nhiệm vụ

(1) Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực sư phạm, khoa học giáo dục, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn ở các loại hình nghiên cứu cơ bản, triển khai, ứng dụng, chuyển giao; góp phần phát triển giáo dục, đào tạo của Trường Đại học Quy Nhơn, của địa phương và khu vực;

(2) Xây dựng nội dung, lập kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp, giảng viên sư phạm và cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng nghiệp vụ cho giảng viên đại học khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên;

(3) Xác lập, tư vấn cho lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn và các Khoa, Bộ môn liên quan các vấn đề về định hướng nghiên cứu giáo dục;chiến lược phát triển giáo dục đào tạo; định hướng nội dung chương trình, giáo trình đào tạo sư phạm và bồi dưỡng giáo dục thường xuyên;

(4) Tư vấn sư phạm, giáo dục cho các Nhà trường, Sở, Ban, Ngành quản lý giáo dục; thực hiện các dịch vụ và chuyển giao khoa học công nghệ giáo dục;

(5) Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn thảo luận, xây dựng tạp chí về nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục;

(6) Thiết lập hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các Cơ sở nghiên cứu sư phạm, khoa học giáo dục trong và ngoài nước;

(7) Phối hợp với các Khoa (đặc biệt là các Khoa có đào tạo sư phạm), Viện, Trung tâm, Phòng, Ban trong Trường Đại học Quy Nhơn khi thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chương trình, nội dung đào tạo; bồi dưỡng thường xuyên; phát triển nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục;

(8) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn chỉ định.

3. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Viện; cán bộ, viên chức của Viện;

- Hội đồng sư phạm và khoa học giáo dục (thành viên bao gồm một số nhà khoa học về giáo dục, quản lý giáo dục, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng trong Trường Đại học Quy Nhơn);

- Hội đồng tư vấn về sư phạm và khoa học giáo dục (thành viên bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học giáo dục, nhà quản lý giáo dục trong và ngoài Trường Đại học Quy Nhơn).

- Các đơn vị hợp tác:

+ Các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban trong Trường Đại học Quy Nhơn;

+ Các Cơ sở giáo dục, đào tạo khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

+ Các Viện nghiên cứu sư phạm, giáo dục trong và ngoài nước;

+ Các Hội sư phạm, giáo dục, giáo chức, cựu giáo chức.

4. Liên hệ

- Văn phòng: Phòng 82, Tòa nhà 15 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Email: spgd@qnu.edu.vn

Điện thoại: (+84) (56) 3546718

Website: http://www.qnu.edu.vn/content/viện-ncspkhgd

- Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng

Email: nguyenphihung@qnu.edu.vn

Mobile: (+84) 1262556586

5. Các biểu mẫu

- Mẫu đề cương chi tiết bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

- Bộ tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy