Trạm Y tế

 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
I. Chức năng: 
Trạm Y tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về việc xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức các hoạt động về phòng bệnh, chữa bệnh và giới thiệu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên cho viên chức và sinh viên trong toàn trường; kiểm tra việc giữ gìn vệ sinh môi trường và công tác an toàn thực phẩm.
II. Nhiệm vụ:
1. Xây dựng kế hoạch về công tác y tế dài hạn, ngắn hạn cho viên chức, sinh viên trong trường.
2. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm y tế từng năm, từng khóa.
3. Hướng dẫn và kiểm tra vệ sinh lao động trong các xưởng, phòng học, phòng làm việc, ký túc xá và khuôn viên trường. kiểm tra việc thực hiện vệ sinh thực phẩm ở  nhà ăn, căng tin trong trường. 
4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục việc phòng, chống bệnh. Kịp thời phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng dịch bệnh và các biện pháp cần thiết theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế cấp trên.
5. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chữa bệnh tại trường hoặc chuyển lên tuyến trên theo quy định của ngành Y tế cho viên chức và sinh viên.
6. Xây dựng kế hoạch, dự trù mua thuốc, dụng cụ y tế hàng năm theo kinh phí được duyệt. Thực hiện đúng chế độ cấp phát, thanh toán và bảo quản thuốc, dụng cụ y tế do Trạm quản lý.
7. Phối hợp với  phòng Tổ chức - Cán bộ, phòng Công tác sinh viên có kế hoạch và thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế cho viên chức và sinh viên theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 
Phụ trách trạm: Y Sỹ Nguyễn Quang Vinh
Điện thoại: 0932 467167
Nhiệm vụ:
1. Công tác VSPD, VSPB, VS ATTP
- Chỉ đạo lập kế hoạch triển khai công tác kiểm tra VSMTr và VSAT TP trong nhà trường theo tháng, quý, năm.
- Phân công cán bộ đi kiểm tra VSMTr và VSAT TP trong nhà trường theo kế hoạch từng tuần
- Phối hợp các đơn vị chức năng trong và ngoài trường kiểm tra AT VSTP khi có Quyết định.
- Triển khai công tác phòng chống bệnh theo mùa: Công văn, thông báo,...  Lập kế hoạch, tờ trình chủ trương, dự toán phun thuốc muỗi và côn trùng hàng năm.
2. Khám bệnh, chữa bệnh, kê đơn, cấp phát thuốc
- Chỉ đạo và triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh, kê đơn, cấp phát thuốc theo quy định.
- Kiểm tra tính hợp pháp của các đơn thuốc, ký trước khi thủ kho phát cho bệnh nhân
3. Công tác trực cấp cứu
- Phân công lịch trực hàng tuần, tháng.
- Duyệt ký các đơn thuốc bổ sung trực, bổ sung túi cấp cứu, tủ trực.
- Trực thường trú
4. Công tác dược chính
- Chỉ đạo Chọn Danh mục thuốc sử dụng nguồn BHYT và ngoài Danh mục BHYT được phép sử dụng tại Trạm Y tế theo quy định của Bộ Y tế
- Chỉ đạo lập dừ trù thuốc sử dụng trong tháng; theo dõi nhập - xuất thuốc, vật tư y tế theo đúng quy trình, ghi chép sổ sách của kế toán, thủ kho. Cuối tháng phối hợp với P. KHTC tiến hành kiểm kê.
5. Công tác BHYT
- Tham mưu cho nhà trường trong việc ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT hàng năm
- Chỉ đạo triển khai các khâu đối với công tác BHYT tại đơn vị và phối hợp tốt với các đơn vị trong trường về công tác BHYT đối với HSSV
6. Công tác Khám sức khỏe
- Lập kế hoạch triển khai KSK cho HSSV nhập học và định kỳ
7. Các Hoạt động của Trạm
- Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách:
- Công tác chính trị, tư tưởng, công tác thi đua của Trạm;
- Công tác Quản lý  viên chức trong Trạm;
- Chủ trì các cuộc họp cán bộ viên chức của Trạm.
- Quản lý tài chính, cơ sở vật chất của Trạm
- Tiếp cán bộ, viên chức, HSSV Nhà trường đến làm việc với Trạm
 
Y sỹ Vũ Thị Tính 
Điện thoại: 0982003077
Nhiệm vụ:
1. Kiểm tra VSPD, VSPB, VSATTP
- Triển khai công tác kiểm tra VSPD, VSPB, VSATTP trong trường
2. Khám bệnh, chữa bệnh
- Khám bệnh, chữa bệnh, kê đơn và chỉ định cho điều dưỡng cấp thuốc.
3. Trực cấp cứu, trực thi
- Thực hiện Trực cấp cứu tại trạm. Trực Y tế cho các kỳ thi
4. Công tác Khám sức khỏe
- Phụ trách khám trong dây truyền tổ chức khám sức khỏe cho HSSV.
- Chuẩn bị hồ sơ Hợp đồng, Thanh lý hợp đồng, giấy biên nhận để ký Hợp đồng KSK với cán bộ y tế ngoài trường.
5. Hoạt động của Trạm
- Chịu trách nhiệm về công tác công đoàn. Chấm công và thanh toán tiền trực hàng tháng cho cán bộ viên chức của Trạm
- Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Phụ trách trạm
 
Y sỹ Mai Thị Xuân Thu
Điện thoại: 0906473889
Nhiệm vụ:
1. Công tác Kế toán
- Lập dự trù thuốc hàng tháng, kiểm kê, theo dõi xuất-nhập-tồn thuốc, vật tư y tế, ...
- Chịu trách nhiệm thống kê, báo cáo công tác KCB theo quy định.
- Kiểm kê kho thuốc hàng tháng
- Báo cáo quyết toán thuốc hàng tháng.
2. Khám bệnh, chữa bệnh
- Khám bệnh, chữa bệnh, kê đơn và chỉ định cho điều dưỡng cấp thuốc 
3. Công tác Khám sức khỏe
 - Tham gia khám trong dây truyền tổ chức khám sức khỏe cho HSSV
4. Trực cấp cứu
- Thực hiện Trực cấp cứu tại trạm.
5. Hoạt động của Trạm
- Theo dõi, quản lý  hoạt động mua, sử dụng và thanh toán các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động đơn vị
- Làm kế hoạch xin nhận VPP cho đơn vị
- Quản lý kho lưu hồ sơ: đơn thuốc, chứng từ thanh toán KCB,...
- Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Phụ trách  trạm
 
ĐDTH Lê Thị Thanh Thủy
Email:
Điện thoại: 0983724407
Nhiệm vụ:
1.Thủ kho
- Kiểm tra tính hợp pháp của mỗi loại thuốc khi nhập kho và bàn giao cho người bệnh
- Mở sổ theo dõi xuất - nhập - tồn thuốc, vật tư y tế. Sổ ghi chép bệnh nhận đến nhận thuốc trong ngày
- Sắp xếp khoa học, làm vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp kho thuốc
- Tổng hợp số lượng thuốc xuất theo các nguồn BHYT và ngoài danh mục BHYT, cuối tháng chốt số lượng để thực hiện kiểm kê kho thuốc
- Kiểm kê kho thuốc vào ngày cuối cùng của tháng
2. Công tác BHYT
- Chốt và chuyển danh sách mua BHYT, giấy chuyển tiền mua BHYT cho HSSV
- Nhận thẻ BHYT về phát cho HSSV.
- Đính chính sai sót (nếu có)
3. Công tác Khám sức khỏe
- Tham gia khám trong dây truyền tổ chức khám sức khỏe cho HSSV.
- Phát hồ sơ KSK cho HSSV, hướng dẫn các em quy trình KSK
4. Trực cấp cứu
- Thực hiện Trực cấp cứu tại trạm.
5. Hoạt động của Trạm
- Làm thư ký các cuộc họp của Trạm
- Làm các công việc khác khi có yêu cầu của Phụ trách trạm