Thông báo tuyển sinh đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2017