Tổng quan

Trong những năm vừa qua trường Đại học Quy Nhơn đã những bước tiến đột phá về hoạt động khoa học công nghệ. Điều đó được thể hiện sinh động qua các đề tài KH&CN cấp Nhà nước, Nafosted, Cấp Bộ, cấp Tỉnh các bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí nổi tiếng thế giới chỉ số ISI.

Từ năm 2010 - 2016 Trường Đại học Quy Nhơn 12 đề tài nghiên cứu bản, thuộc chương trình Nafosted, 19 đề tài cấp Bộ, 05 đề tài cấp Tỉnh các chủ đề tài hầu hết các PGS.TS nhiều kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, nhiều bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành xếp hạng ISI.

Trường đã tuyển chọn 280 đề tài KH&CN cấp Trường, 515 đề tài NCKH sinh viên.

Cụ thể như sau:

ĐỀ TÀI Năm
2010
Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
Năm
2016
Đề tài KH&CN cấp Trường 30 39 62 31 33 40 46
Đề tài NCKH của sinh viên 75 75 79 78 76 62 90
Tạp chí khoa học 2 2 4 4 4 4 1
Tập san NCKH sinh viên 1 1 1 1 1 1 1

Đã xuất bản 21 số Tạp chí Khoa học 06 Tập san NCKH Sinh viên. Hàng năm, Trường tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên (vào tháng 6).

Năm 2010 - 2016 có hàng trăm bài báo quốc tế, chủ yếu là các bài báo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Kinh tế  của các PGS.TS đang học tập và công tác ở nước ngoài.

Những đề tài NCKH trên đã đóng góp thiết thực trong công tác giảng dạy của trường, nâng cao hiệu quả chất lượng dạy và học, là cơ sở tiền đề nghiên cứu cơ bản, có nhiều đề tài ứng dụng trong thực tế địa phương.