Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2014-2019

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NHIỆM KỲ 2014-2019

(Kèm theo Quyết định số 691/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  Đào tạo)
 
 
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức vụ
trong Hội đồng
1 Đinh Anh Tuấn Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục và Công tác xã hội, Trường Đại học Quy Nhơn Chủ tịch
Hội đồng trường
2 Nguyễn Khắc Khanh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn  Thư ký
Hội đồng trường
3 Đỗ Ngọc Mỹ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn Thành viên
4 Đinh Thanh Đức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn Thành viên
5 Nguyễn Đình Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn Thành viên
6 Hoàng Quý Châu Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Quy Nhơn Thành viên
7 Nguyễn Hồng Anh Giảng viên Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn Thành viên
8 Nguyễn Phi Hùng Viện trưởng Viện Nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục, Trường Đại học Quy Nhơn Thành viên
9 Hồ Xuân Quang Trưởng khoa Giáo dục Chính trị và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn Thành viên
10 Trần Thị Cẩm Thanh Trưởng khoa Kinh tế và Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn Thành viên
11 Võ Viễn Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn Thành viên
12 Lê Công Nhường Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Thành viên
13 Đào Đức Tuấn Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thành viên
14 Hồ Huy Cường Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ Thành viên
15 Lê Khánh Tuấn Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành viên
 
Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2014-2019
GS.TS. Nguyễn Hồng Anh – Hiệu trưởng trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng trường cho TS. Đinh Anh Tuấn