Giới thiệu về Đảng ủy trường ĐH Quy Nhơn

1. Sau ngày đất nước thống nhất, cùng với việc ổn định tình hình chính trị, hội, chăm lo đời sống vật chất, kinh tế cho nhân dân cả nước nói chung, ở miền Nam nước ta nói riêng được đặt ra cấp thiết thì yêu cầu duy trì, củng cố, phát triển sự nghiệp giáo dục cũng cần phải giải quyết. Ngày 21/12/1977, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình Quyết định số 1842/ về việc thành lập sở Đại học phạm Quy Nhơn (trực thuộc Trường Đại học phạm Huế), nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cấp III theo kế hoạch, chương trình, quy chế, chế độ của Nhà nước Bộ Giáo dục quy định.

Trong nửa năm đầu được thành lập, đội ngũ viên chức, giảng viên của Nhà trường còn mỏng, trong đó chỉ một số là đảng viên nên tổ chức Đảng chưa được hình thành. Đến ngày 20 tháng 9 năm 1978, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Nghĩa Bình ra Quyết định thành lập Chi bộ lâm thời sở Đại họcphạm Quy Nhơn, gồm 16 đảng viên. Đồng chí Trần Đắc Danh - Đảng ủy viên Trường Cao đẳng sư phạm Nghĩa Bình được chỉ định làm Bí thư chi bộ. Ngày 26 tháng 10 năm 1978, Thường vụ Tỉnh ủy Nghĩa Bình ra Nghị quyết số 474/NQ/TU, chuẩn uy thành lập Đảng bộ sở Đại họcphạm Quy Nhơn trực thuộc Tỉnh ủy Nghĩa Bình với số lượng 45 đảng viên chính thức tạm thời chỉ định danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí, do đồng chí Trần Văn Thận làm Bí thư Đảng ủy. Sau gần 2 tháng thành lập Đảng bộ sở Đại họcphạm Quy Nhơn, ngày 20 tháng 12 năm 1978, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghĩa Bình Công văn số 1815/TC/TU, giới thiệu chuyển giao 23 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trường Cao đẳng sư phạm Nghĩa Bình đến sinh hoạt tại Đảng bộ sở Đại họcphạm Quy Nhơn.

Như vậy, trong vòng 3 tháng (20/9/1978 đến 20/12/1978) từ khi Chi bộ lâm thời ra đời đến Đảng bộ được thành lập, rồi tiếp nhận số đảng viên thuộc Chi bộ Trường Cao đẳng sư phạm Nghĩa Bình, tổ chức Đảng bộ cơ sở Đại họcphạm Quy Nhơn không ngừng củng cố, hoàn thiện phát triển. Với số lượng 68 đảng viên chính thức (không đảng viên dự bị).

2. Từ khi ra đời đến 2015, Đảng bộ trường Đại học Quy Nhơn trải qua 14 lần đại hội. Đại hội lần thứ I (21/3/1979), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí, bầu đồng chí Trần Văn Thận làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ II (30/9/1982), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 11 đồng chí, bầu đồng chí Trần Văn Thận làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ III (30/9/1984), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 11 đồng chí, bầu đồng chí Phan Đình Khảo làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ IV (vòng 1: 29/8/1986; vòng 2: 12/9/1986), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 13 đồng chí, bầu đồng chí Trần Văn Thận làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ V (9/12/1988), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 10 đồng chí, bầu đồng chí Phan Đình Khảo làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ VI (vòng 1: 9/3/1991; vòng 2: 18/10/1991), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí, bầu đồng chí Phan Đình Khảo làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ VII (14/5/1994), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 6 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Minh Châu làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ VIII (31/12/1995), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Minh Châu làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ IX (27/6/1998), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Minh Châu làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ X (15/10/2000), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Văn Phú làm Bí thư Đảng ủy.  Đại hội lần thứ XI (15/11/2003), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí, bầu đồng chí Trần Tín Kiệt làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ XII (01/10/2005), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí, bầu đồng chí Trần Tín Kiệt làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ XIII (30/10/2009), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 18 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Hồng Anh làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần thứ XIV (05 - 07/8/2015), bầu Ban Chấp hành Đảng bộ có 21 đồng chí, bầu đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ làm Bí thư Đảng ủy.

3.Khi mới thành lập Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn trực thuộc Tỉnh ủy Nghĩa Bình, năm 1984 trực thuộc Đảng ủy Ban Tuyên Văn Giáo, năm 1988 trực thuộc Đảng ủy Ban Dân chính Đảng và từ năm 1998 đến nay trực thuộc Tỉnh ủy Bình Định.

Từ khi ra đời ngày 20 tháng 9 năm 1978 với tên gọi là Chi bộ lâm thời Cơ sở Đại học sư phạm Quy Nhơn. Ngày 26 tháng 10 năm 1978: Đảng bộ Cơ sở Đại học sư phạm Quy Nhơn. Ngày 24 tháng 2 năm 1981: Đảng bộ Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn. Tháng 11 năm 2003: Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn có nhiều năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và được các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen về các mặt.

4. Hiện nay Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn được công nhận là Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Bình Định ngày 02 tháng 5 năm 2013 tại Quyết định số 882-QĐ/TU.

Toàn Đảng bộ có 492 đảng viên,  thuộc 30 chi bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí;  Bí thư: đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ,  Phó Bí thư: đồng chí Đinh Thanh Đức

Bộ phận tham mưu, giúp việc Đảng ủy có: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy.

5.Từ thực tiễn xây dựng và phát triển, trải qua những biến động thăng trầm của lịch sử, Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn đúc kết những kinh nghiệm quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cụ thể là:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng bộ trong từng lĩnh vực hoạt động của Nhà trường; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể là nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ và Nhà trường.

Hai là, triển khai một cách nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Kịp thời xây dựng chương trình hành động, ban hành nghị quyết phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể và phổ biến tới từng đảng viên.

Ba là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình; cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào, hoạt động của đơn vị.

Bốn là, công tác chỉ đạo phải gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp hoạt động. Lãnh đạo phải lắng nghe đóng góp ý kiến của cấp dưới và quần chúng; nắm vững tâm tư, nguyện vọng của viên chức và sinh viên để chỉ đạo có hiệu quả. 

Năm là, sự nỗ lực phấn đấu của bản thân Nhà trường là chủ yếu nhưng không thể thiếu được sự lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Tỉnh ủy Bình Định, của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những bài học quý báu nêu trên là một trong những nguồn lực để Đảng bộ, viên chức, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn cùng với Ngành Giáo dục cả nước thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện nền giáo dục nước nhà, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày nay, Đảng bộ và viên chức, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn cần phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; đồng thời, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những ưu thế, thuận lợi cũng như yếu kém, hạn chế của Nhà trường để hoạch định đường lối, đề ra chủ trương, biện pháp đúng đắn, phù hợp nhằm khơi dậy tiềm năng sẵn có trong cán bộ, sinh viên, góp phần cùng Ngành Giáo dục cả nước nhanh chóng đi đến mục tiêu đưa nền giáo dục Việt Nam hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới. Sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường chắc hẳn sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thử thách; song với niềm tin tất thắng, chúng ta có thể khẳng định rằng Trường Đại học Quy Nhơn sẽ sớm trở thành trường đại học ứng dụng định hướng nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế như Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định.

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

1. Ban Chấp hành Đảng bộ

1.  Đỗ Ngọc Mỹ

2.  Đinh Thanh Đức

3.  Nguyễn Đình Hiền

4.  Đinh Anh Tuấn

5.  Hồ Xuân Quang

6.  Hoàng Quý Châu

7.  Lê Kim Chung

 8.  Trần Văn Giám

 9.  Phan Vũ Hạnh

10.  Nguyễn Quang Ngoạn

11.  Đoàn Đức Tùng

12.  Trần Thị Cẩm Thanh

13.  Đoàn Minh Thủy

14.  Mai Xuân Miên

15.  Trần Quốc Tuấn

16.  Huỳnh Đức Hoàn

17.  Nguyễn Khắc Khanh

18.  Nguyễn Hữu Xuân

19.  Đoàn Thế Hùng

20.  Mai Thành Tấn

21. Nguyễn Thị Việt Nga

2. Ban Thường vụ Đảng ủy

 1.  Đỗ Ngọc Mỹ

 2.  Đinh Thanh Đức

 3.  Nguyễn Đình Hiền

 4.  Hồ Xuân Quang

 5.  Hoàng Quý Châu

 6.  Lê Kim Chung

 7.  Đinh Anh Tuấn

3. Thường trực Đảng ủy

Bí thư: Đỗ Ngọc Mỹ

Phó Bí thư: Đinh Thanh Đức

4. Ban tham mưu giúp việc:

a. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

1.  Nguyễn Đình Hiền- Chủ nhiệm

2.  Trần Văn Giám - Phó Chủ nhiệm

3.  Lê Kim Chung - Ủy viên

4.  Nguyễn Khắc Khanh- Ủy viên

5. Trần Thanh An- Ủy viên

b. Ban Tổ chức

1.  Đinh Anh Tuấn- Trưởng ban

2.  Hà Thanh Hải - Phó Trưởng ban

3.  Vũ Thị Lê Hồng - Phó Trưởng ban

c. BanTuyên Giáo

1.  Hồ Xuân Quang- Trưởng ban

2.  Trần Quốc Tuấn - Phó Trưởng ban

3.  Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên

d. Văn phòng Đảng ủy

1.  Trần Văn Giám- Chánh Văn phòng

2.  Vũ Thị Lê Hồng - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy

3.  Phạm Thị Giang Chung – Chuyên viên

4.  Lê Thị Bích Ngọc – Chuyên viên

5.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chuyên viên