Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TT ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI FAX THƯ ĐIỆN TỬ WEBSITE
1 Ban Giám hiệu (056).3846156   phcth@qnu.edu.vn  
2 Phòng Hành chính - Tổng hợp (056).3846156 (056).3846089 web@qnu.edu.vn, phcth@qnu.edu.vn  
3 Phòng Tổ chức cán bộ (056).3846806   ptccb@qnu.edu.vn  
4 Phòng Đào tạo đại học (056).3846803   pdt@qnu.edu.vn  
5 Phòng QLKH & QHQT (056).3846817   pkhcn@qnu.edu.vn  
6 Phòng Đào tạo sau đại học (056).3518070   psdh@qnu.edu.vn  
7 Phòng Khảo thí & ĐBCL (056).3846798   pkt@qnu.edu.vn  
8 Phòng Thanh tra - Pháp chế (056).3646300   ptt@qnu.edu.vn  
9 Phòng Kế hoạch - Tài chính (056).3846816   pkhtc@qnu.edu.vn  
10 Phòng sở vật chất (056).3847437   pcsvc@qnu.edu.vn  
11 Phòng Công tác sinh viên (056).3646142   pctsv@qnu.edu.vn  
12 Phòng Đảng ủy (056).3846819   pdu@qnu.edu.vn  
13 Phòng Công đoàn (056).3847467   pcd@qnu.edu.vn  
14 Phòng Đoàn Thanh niên (056).3846706   pdtn@qnu.edu.vn  
15 Trạm Y tế (056).3847011   yte@qnu.edu.vn  
16 Khoa Toán (056).3846824   kt@qnu.edu.vn  
17 Khoa - KTCN (056).3846833   kl@qnu.edu.vn  
18 Khoa Hóa (056).3846822   kh@qnu.edu.vn  
19 Khoa Sinh - KTNN (056).3846831   ks@qnu.edu.vn  
20 Khoa Lịch sử (056).3846834   kls@qnu.edu.vn  
21 Khoa Địa - Địa chính (056).3847544   kdl@qnu.edu.vn  
22 Khoa Kỹ thuật & Công nghệ (056).3847010   kktcn@qnu.edu.vn  
23 Khoa Công nghệ thông tin (056).3646072   kcntt@qnu.edu.vn kcntt.qnu.edu.vn
24 Khoa Kinh tế & Kế toán (056).3547569   kkt@qnu.edu.vn  
25 Khoa TC-NH & QTKD (056).3847845   kqtkd@qnu.edu.vn  
26 Khoa Ngữ văn (056).3846820   knv@qnu.edu.vn  
27 Khoa Ngoại ngữ (056).3846823   knn@qnu.edu.vn  
28 Khoa Giáo dục tiểu học (056).3846866   kgdth@qnu.edu.vn  
29 Khoa luận Chính trị - HC (056).3846818   kllct@qnu.edu.vn  
30 Khoa Giáo dục thể chất - GDQP (056).3647570   kgdtc@qnu.edu.vn  
31 Khoa Tâm - Giáo dục CTXH (056).3647257   ktl@qnu.edu.vn  
32 Phòng Đào tạo & BDTX (056).3847545   bdtx@qnu.edu.vn  
33 TT. Thông tin - liệu (056).3846623   tttl@qnu.edu.vn  
34 Phòng Quản túc (056).3547945   qlktx@qnu.edu.vn